Ochrana osobních údajů

GDPR

Informace k ochraně osobních údajů našich zákazníků

Služby pro vědu věnují ochraně osobních údajů velkou pozornost. Uplatňujeme takové postupy pro zpracování osobních údajů, které zajišťují soulad s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR.

Kdo je kdo

Subjekt údajů - je jakákoliv identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba - nositel osobních údajů (v tomto případě naši zákazníci).

Správce údajů - je subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Služby pro vědu jsou správcem údajů zejména ve vztahu k zákazníkům a partnerům, se kterými jsou v určitém smluvním vztahu. 

V případě marketingového zajištění školicích akcí (například Letní školy nebo jiných kurzů) smluvní vztah nevzniká a správcem údajů je v těchto případech organizace, která daný kurz pořádá a vystavuje účastníkům faktury. Služby pro vědu v těchto případech vystupují ne jako správce, ale jako zpracovatel (viz další bod).

Zpracovatel údajů - subjekt, který zpracovává osobní údaje pro jiné správce. Služby pro vědu vystupují v roli správce údajů v případě, kdy zpracovávají údaje pro organizaci, která pořádá určitou akci (např. Letní školu nebo jiný kurz), a zajišťují propagaci akce a přihlašování účastníků.

Národní dozorový úřad - v České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, který přijímá stížnosti subjektů údajů a současně plní roli kontrolní a konzultační směrem ke správcům a zpracovatelům údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

V rámci služeb pro zákazníky zpracováváme:

a) Identifikační údaje - kterými se myslí zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ organizace.

b) Kontaktní údaje - kterými se myslí zejména e-mailová adresa, fakturační adresa, případně telefonní číslo.

Služby pro vědu nezpracovávají citlivé osobní údaje.

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány na základě právního principu plnění smlouvy, právní povinnosti a oprávněného zájmu.

Osobní údaje získáváme především z objednávek (případně smluv) služeb a zboží v elektronické či listinné formě.

S ohledem na charakter zpracovávaných osobních údajů a velikost firmy nepodléháme povinnosti mít jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů (zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě). K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

Základní práva subjektů údajů

a) Právo na informace o zpracovávání osobních údajů - každý subjekt údajů musí být automaticky informován o podstatných náležitostech získávání a zpracování osobních údajů (především kontaktní údaje správce, účel a doba zpracování).

b) Právo na výmaz "právo být zapomenut" - v případě, že již pominul účel zpracování nebo pokud například subjekt zpracování odvolal svůj souhlas se zpracováním.

c) Právo na opravu či aktualizaci údajů - subjekt údajů má právo na to, aby správce údaje bez zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje.

d) Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo na přístup k údajům, které jsou o něm zpracovávány, zejména o rozsahu, účelu a době zpracování.

e) Právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů - správce je povinen na žádost subjektu údajů poskytnou kopii zpracovávaných osobních údajů.

f) Právo na omezení zpracování - subjekt údajů může požadovat omezení zpracování v případě, že není možné z různých důvodů (např. z důvodu obhajoby právních nároků) realizovat výmaz.

g) Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo na předání údajů od správce k jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

h) Právo vznést námitku proti zpracování - subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování údajů, které provádí správce v oprávněného zájmu.

i) Právo podat stížnost - subjekt údajů má právo podat stížnost v případě, že se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu se zásadami na ochranu osobních údajů. Stížnost lze podat u Úřadu na ochranu osobních údajů, adresou PPlk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.